Voorwaarden - De nichegoeroe

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. BINDENDE OVEREENKOMST. Deze Gebruiksvoorwaarden fungeren als een bindende overeenkomst (“Overeenkomst) tussen u en Judgment Media Ltd (“ons”, “wij”, “onze”). Door deze website (de "Site") te bezoeken, erkent u constructieve kennisgeving van deze Gebruiksvoorwaarden en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de taal hierin.
 2. PRIVACYBELEID. Ik geloof in transparantie als het gaat om onze praktijken op het gebied van privacy en informatieverzameling, dus heb ik een Privacy Policy voor uw opbouw.
 3. TOEPASSELIJK RECHT. Deze Voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en beheerst door de wetten van het Verenigd Koninkrijk, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot wetsconflicten. U stemt hierbij onherroepelijk in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Engeland en Wales, in alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site of deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. LEEFTIJD. De Site is alleen bedoeld voor gebruikers van 18 jaar of ouder. Het is personen onder de 18 jaar ten strengste verboden om de Site te gebruiken.
 5. GEBRUIKERSINHOUD. U verleent mij een licentie om de materialen die u op de Site plaatst te gebruiken. Door het plaatsen, downloaden, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins verspreiden van informatie of andere inhoud ("Gebruikersinhoud"), verleent u ons, onze gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, consultants, agenten en vertegenwoordigers een licentie om de Gebruikerscontent in verband met de werking van ons bedrijf, inclusief maar niet beperkt tot het recht om de gebruikerscontent te kopiëren, distribueren, verzenden, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw te formatteren. U ontvangt geen vergoeding voor Gebruikersinhoud. U stemt ermee in dat we uw naam mogen publiceren of anderszins bekendmaken in verband met uw Gebruikersinhoud. Door gebruikersinhoud op de site te plaatsen, garandeert en verklaart u dat u de rechten op de gebruikersinhoud bezit of anderszins gemachtigd bent om deze te plaatsen, distribueren, weergeven, uitvoeren, verzenden of anderszins te verspreiden.
 6. NALEVING VAN WETTEN OP INTELLECTUEEL EIGENDOM. Wanneer u de site bezoekt of gebruikt, stemt u ermee in de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de Site wordt te allen tijde beheerst door en onderworpen aan wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U stemt ermee in om geen informatie of inhoud (gezamenlijk "Inhoud") te uploaden, downloaden, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of anderszins te verspreiden die in strijd is met de auteursrechten, handelsmerken of ander intellectueel eigendom of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het eigendom van auteursrechten en het gebruik van intellectueel eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele schendingen van relevante wetten en voor eventuele inbreuken op rechten van derden die worden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt. De bewijslast dat enige inhoud geen wetten of rechten van derden overtreedt, ligt uitsluitend bij u.
 7. ONGEPASTE INHOUD. U gaat ermee akkoord geen inhoud naar de site te uploaden, downloaden, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of anderszins te verspreiden die (a) lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend is; (b) gedrag propageert of aanmoedigt dat een strafbaar feit kan vormen, aanleiding kan geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins een toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet of regelgeving schendt; of (c) adverteert of anderszins om geld vraagt ​​of een verzoek om goederen of diensten is. We behouden ons het recht voor om uw ontvangst, verzending of andere distributie van dergelijk materiaal via de Site te beëindigen en, indien van toepassing, dergelijk materiaal van de servers te verwijderen. We zijn van plan volledig samen te werken met wetshandhavers of -instanties bij het onderzoek naar schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of toepasselijke wetten.
 8. GEEN GARANTIES. WIJ MAKEN DE SITE BESCHIKBAAR VOOR U "AS IS" ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. U AANVAARDT HET RISICO VAN ENIGE EN ALLE SCHADE OF VERLIES DOOR HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SITE. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE SITE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUKMAKENDHEID. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SITE AAN UW VEREISTEN VOLDOET OF DAT DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS WERKT.
 9. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U IS BEPERKT. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN WIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING OF GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT DE VOORZIENBAARHEID VAN DEZE SCHADE ) VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE SITE OF ANDERE MATERIALEN OF INFORMATIE DIE OP DE SITE WORDEN VERSTREKT. Deze beperking is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, onrechtmatige daad of enige andere juridische theorie of rechtsvordering.
 10. AANGESLOTEN WEBSITES. We werken samen met een aantal partners en gelieerde ondernemingen naar wiens websites op de Site kan worden gelinkt. Omdat we geen controle hebben over de inhoud en prestaties van deze partnersites en gelieerde sites, doen we geen beloftes of garanties over de juistheid, inhoud of kwaliteit van de informatie die door dergelijke sites wordt verstrekt, en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor onbedoelde, aanstootgevende, onnauwkeurige, misleidende of onwettige inhoud die zich op die sites kan bevinden. Evenzo kunt u van tijd tot tijd in verband met uw gebruik van de Site toegang hebben tot inhoudsitems (inclusief, maar niet beperkt tot, websites) die eigendom zijn van derden. U erkent en stemt ermee in dat wij geen garanties geven over, en geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor, de juistheid, actualiteit, inhoud of kwaliteit van deze inhoud van derden, en dat, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van enige en alle inhoud van derden.
 11. VERBODEN GEBRUIK. We leggen bepaalde beperkingen op aan uw toegestane gebruik van de Site. Het is u verboden beveiligingsfuncties van de Site te schenden of te proberen te schenden, inclusief maar niet beperkt tot (a) toegang tot inhoud of gegevens die niet voor u bedoeld zijn, of inloggen op een server of account waartoe u niet gemachtigd bent; (b) proberen de kwetsbaarheid van de Site, of een bijbehorend systeem of netwerk, te onderzoeken, te scannen of te testen, of beveiligings- of authenticatiemaatregelen te schenden zonder de juiste autorisatie; (c) het verstoren of proberen te verstoren van de service aan een gebruiker, host of netwerk, inclusief maar niet beperkt tot het indienen van een virus op de Site, overbelasting, "flooding", "spamming", "mail bombing" of "crashen;" (d) het gebruik van de Site om ongevraagde e-mail te verzenden, inclusief maar niet beperkt tot promoties of advertenties voor producten of diensten; (e) het vervalsen van een TCP/IP-pakketheader of een deel van de header-informatie in een e-mail of in een bericht met gebruikmaking van de Site; of (f) het proberen te wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of anderszins reduceren of proberen te reduceren tot een voor mensen waarneembare vorm van de broncode die door ons is gebruikt bij het leveren van de Site. Het is verder verboden om enige inhoud op de Site te kopiëren, handmatig of op geautomatiseerde wijze, zonder onze uitdrukkelijke toestemming. Elke schending van de systeem- of netwerkbeveiliging kan u civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk stellen.
 12. VERGOEDING. U stemt ermee in ons schadeloos te stellen voor bepaalde van uw handelingen en nalatigheden. U stemt ermee in ons te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van alle claims, verliezen, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden (inclusief redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit uw toegang tot of gebruik van de Site, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, of uw inbreuk, of inbreuk door een andere gebruiker van uw account, op enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon of entiteit. We zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid of eis, en zullen u op uw kosten redelijke hulp bieden bij het verdedigen van een dergelijke claim, verlies, aansprakelijkheid, schade of kosten.
 13. AUTEURSRECHTEN. Alle inhoud van de site is auteursrechtelijk beschermd 2022 Judgement Media Ltd. Alle rechten voorbehouden.
 14. SCHEIDBAARHEID; VRIJSTELLING. Als een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling of voorwaarde in deze Gebruiksvoorwaarden niet-afdwingbaar is, blijven alle andere voorwaarden volledig van kracht. Geen enkele verklaring van afstand van een schending van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden vormt een verklaring van afstand van een eerdere, gelijktijdige of latere schending van dezelfde of andere bepalingen hiervan, en geen verklaring van afstand is van kracht tenzij deze schriftelijk is gedaan en is ondertekend door een bevoegde vertegenwoordiger van de opzeggende partij.
 15. GEEN LICENTIE. Niets op de Site mag worden opgevat als het verlenen van een licentie voor het gebruik van handelsmerken, servicemerken of logo's die eigendom zijn van ons of van een derde partij.
 16. WIJZIGINGEN. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en zullen dit doen door een bericht op de site te plaatsen. Deze wijziging is bindend 30 dagen nadat deze op de Site is geplaatst. U kunt de wijzigingen afwijzen door u af te melden voor onze e-maillijst.
Scroll naar boven